Wakacje Czynszowe – wynajmij 3 lub 4 pokoje i weź urlop od czynszu!

Jeżeli podpiszesz umowę najmu na 24 miesiące, możesz skorzystać z Wakacji Czynszowych. Pospiesz się! promocja trwa do 31 maja 2024 r. Jak to działa?

 • jeżeli wynajmiesz 4 pokoje, nie zapłacisz czynszu aż za 3 miesiące 
 • jeżeli wynajmiesz 3 pokoje, nie zapłacisz czynszu za 1 miesiąc 

Zwolnienie nie obejmuje: opłat eksploatacyjnych, twoich własnych rachunków za media w lokalu oraz opłat typu: wywóz śmieci czy ubezpieczenie. 

SPRAWDŹ WOLNE MIESZKANIA >

 

REGULAMIN 

 

 • 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem akcji promocyjnej „WAKACJE CZYNSZOWE” (dalej „Akcja Promocyjna”), jest MDR Zamość sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przeskok 2, NIP: 525-276-46-27, KRS 0000749816 (dalej: „Organizator”), która jest uprawniona do zorganizowania i przeprowadzenia niniejszej Akcji Promocyjnej.
 2. Akcja Promocyjna dotyczy wszystkich lokali mieszkalnych, zlokalizowanych oraz oferowanych w budynkach mieszkalnych położonych w Zamościu, przy ul. Parkowej nr 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, których oferta opublikowana jest na stronie internetowej pod adresem zamosc.mdr.pl w okresie trwania Akcji Promocyjnej (dalej: „Lokalami”).
 3. Czas trwania Akcji Promocyjnej: od dnia 21 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. lub do odwołania, tj. dnia zakończenia Akcji Promocyjnej, w trybie opisanym w § 6 ust. 2 niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin Akcji Promocyjnej dostępny jest na stronie internetowej pod adresem www.zamosc.mdr.pl oraz w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Przeskok 2.
 5. Akcja Promocyjna organizowana jest przez Organizatora w oparciu o niniejszy Regulamin.
 6. Akcja Promocyjna nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 7. Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi promocjami oferowanymi przez Organizatora.
 8. Akcja Promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 9. Akcja Promocyjna skierowana jest do Potencjalnych Najemców Lokali (dalej: „Uczestnicy”).
 10. Potencjalnym Najemcą w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która nie zawarła dotychczas żadnej Umowy Najmu Instytucjonalnego Lokalu zlokalizowanego w budynkach mieszkalnych położonych w Zamościu, przy ul. Parkowej nr 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, a która zawrze co najmniej jedną Umowę Najmu Instytucjonalnego Lokalu.
 11. Warunkiem skorzystania z Akcji Promocyjnej przez Potencjalnego Najemcę Lokalu, który jest przedmiotem najmu jest zawarcie Umowy Najmu Instytucjonalnego Lokalu zlokalizowanego w budynkach mieszkalnych położonych w Zamościu, przy ul. Parkowej nr 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A na okres co najmniej 24 miesięcy.
 12. Każdy Uczestnik biorący udział w Akcji Promocyjnej jest obowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Zasadami Najmu opublikowanymi na stronie internetowej pod adresem www.zamosc.mdr.

 

 

 • 2.

PRZEDMIOT AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. W ramach oraz w okresie trwania Akcji Promocyjnej, Potencjalny Najemca, który zawrze Umowę Najmu Instytucjonalnego Lokalu zlokalizowanego budynkach mieszkalnych położonych w Zamościu, przy ul. Parkowej nr 10, 10A, 12, 12A, 14, 14A, której przedmiotem będzie Lokal, na okres nie krótszy niż 24 miesiące, zostanie zwolniony z 3-miesięcznej płatności czynszu w przypadku lokali 4 pokojowych oraz zostanie zwolniony z 1-miesięcznego czynszu w przypadku lokalu 3-pokojowego z tytułu obowiązującej go Umowy Najmu Instytucjonalnego, na zasadach określonych w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Zwolnienie Potencjalnego Najemcy z 3-miesięcznej i 1-miesięcznej płatności czynszu, o którym mowa w ust. 1, nie zdejmuje z Potencjalnego Najemcy obowiązku uiszczania opłat eksploatacyjnych, opłat z tytułu dostawy mediów do Lokalu, opłaty za gospodarowanie odpadami oraz za ewentualne ubezpieczenie.
 3. W przypadku, gdy Umowa Najmu Instytucjonalnego zostanie rozwiązana z winy Potencjalnego Najemcy przed upływem 24 miesięcznego okresu najmu, wówczas Potencjalny Najemca zobowiązany jest do uiszczenia kwoty czynszu obejmującej okres przez jaki korzystał ze zwolnienia z obowiązku zapłaty czynszu. Kwota zwracanego czynszu nie podlega waloryzacji.

 

 • 3.

SPOSÓB REALIZACJI AKCJI PROMOCYJNEJ

 

Uczestnik zostanie zwolniony z pierwszych pełnych 3 miesięcy płatności czynszu za przedmiot najmu lokalu 4 pokojowego lub z pierwszego jednego pełnego miesiąca płatności czynszu za przedmiot najmu lokalu 3 pokojowego określony Umową Najmu Lokalu Instytucjonalnego (dotyczy również Umowy Najmu Mieszkania z komórką lokatorską), liczonych od dnia przekazania lokalu najemcy.

 

 • 4.

ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

 

 1. Warunkiem uczestnictwa w programie Potencjalnego Najemcy jest zgłoszenie za pomocą formularza zgłoszeniowego lub poprzez infolinię znajdującego się na stronie internetowej pod adresem https://zamosc.mdr.pl/kontakt/ danych Potencjalnego Najemcy w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e – mail oraz typie wybranego mieszkania.
 2. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania kompletu dokumentów do oceny możliwości zawarcia umowy najmu, Organizator powiadomi Potencjalnego Najemcę o wynikach oceny.
 3. Potencjalny Najemca ma prawo w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, poinformować Organizatora o ewentualnych uwagach lub zastrzeżeniach odnośnie wyników weryfikacji. Po upływie ww. terminu uznaje się, że Uczestnik nie zgłasza żadnych uwag ani zastrzeżeń odnośnie wskazania.
 4. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału osoby, które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych oraz pracownicy i współpracownicy PFR Mieszkania S.A., PFR Nieruchomości S.A. i MDR Zamość Sp. z o.o.

 

 • 5.

REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego na adres siedziby Organizatora lub dostarczone osobiście do siedziby Organizatora.
 2. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni liczonych od dnia jej otrzymania. O rozstrzygnięciu reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie listem poleconym na adres podany przez Uczestnika w reklamacji.

 

 • 6.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Udział Uczestnika w Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie oraz Zasad Najmu opublikowanych na stronie internetowej pod adresem www.zamosc.mdr.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji Promocyjnej, o czym zawiadomi poprzez ogłoszenie na stronie www.zamosc.mdr.pl przynajmniej na 7 dni przed planowanym zakończeniem Akcji Promocyjnej. Zakończenie Akcji Promocyjnej nie może naruszać praw już nabytych przez Uczestników.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w czasie trwania Akcji Promocyjnej, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 5. Wszelkie materiały promocyjne i reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
 6. Pobieranie i przetwarzanie danych osobowych Uczestników Akcji Promocyjnej odbywać się będzie zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Administratorem tych danych w rozumieniu rozporządzenia jest Organizator, a dane są przetwarzane w celach przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane będą przetwarzane również w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co także stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane osobowe Uczestników, z którymi nie zostaną zawarte ostatecznie Umowy Najmu Instytucjonalnego będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty ich przekazania. Dane osobowe Uczestników, z którymi zostaną zawarte Umowy Najmu Instytucjonalnego będą przechowywane przez czas trwania Umowy Najmu Instytucjonalnego, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń.
 7. Odbiorcami danych osobowych będą Spółki celowe należące do portfela inwestycyjnego Funduszu Sektora Mieszkań dla Rozwoju, podmioty pełniące funkcje zarządcze i nadzorcze wobec Organizatora (w szczególności PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie) oraz wszelkie podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi zmierzających do zawarcia i wykonywania umowy najmu, w tym w szczególności PFR Mieszkania S.A. z siedzibą w Warszawie oraz PFR Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
 9. Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym, oświadczam, że zapoznałem/am się z postanowieniami REGULAMINU AKCJI PROMOCYJNEJ „WAKACJE CZYNSZOWE” i uznaje jego postanowienia za wiążące.