Szanując prawo do prywatności osób fizycznych, pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy Szanując Państwa prawo do prywatności pragniemy zadeklarować, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność, integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania danych, przedstawiamy obowiązujące w Spółce zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka – MDR Zamość Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-032) przy ul. Przeskok 2, KRS 0000749816 NIP 5252764627 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”). Administrator umożliwia kontakt w następującej formie:

 • listownie na adres: ul. Przeskok 2, 00-32 Warszawa,
 • na adres e-mail: infolinia@mdr.pl
 • telefonicznie: (22) 703-43-49

Czy Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Pani Patrycji Szarama, z którą możesz się skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres Spółki,
 • na adres e-mail: iod@npfr.pl
 • telefonicznie: +48 501 187 152

Jaki jest cel, podstawa prawna oraz okres przetwarzania Państwa danych osobowych?

Administrator będzie przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania Podstawa prawna Okres przechowywania
Prowadzenie komunikacji, udzielanie odpowiedzi na pytania, tym w celu nawiązania współpracy art. 6 ust. 1 lit f) RODO Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zapewnieniu komunikacji, udzieleniu odpowiedzi oraz nawiązaniu współpracy handlowej Przez okres niezbędny do obsługi zapytania
Weryfikacja czynszowa potencjalnego najemcy art. 6 ust. 1 lit b) I f) RODO Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zweryfikowaniu zdolności finansowej potencjalnego najemcy Do czasu zawarcia umowy, a w przypadku jej zawarcia przez okres jej trwania, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Prezentacja lokalu art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na zaprezentowaniu potencjalnemu najemcy lokalu, którym jest zainteresowany Do czasu zawarcia umowy bądź rezygnacji z jej zawarcia
Zawarcie i realizacja umowy art. 6 ust. 1 lit. b) oraz f) RODO Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Postępowanie reklamacyjne/usterkowe art. 6 ust. 1 lit b) oraz c) RODO Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z niej roszczeń (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).
Ustalenie, dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników. Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Prowadzenie i archiwizacja ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Obowiązek wynikający z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie prowadzenia oraz archiwizowanie dokumentacji księgowo-rachunkowej. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń
Prowadzenie i archiwizacja ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Obowiązek wynikający z przepisów obowiązującego prawa, w zakresie prowadzenia oraz archiwizowanie dokumentacji księgowo-rachunkowej. Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas, kiedy ich przechowywanie mieści się w ramach prawnie uzasadnionego celu Administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń
Kontakt poprzez wykorzystanie numeru telefonu lub adresu e-mail w celu np. potwierdzenia spotkania, odwołania terminu spotkania, realizacji zamówienia lub świadczonej usługi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO art. 6 ust. 1 lit. f) RODO Okres trwania zawartej z nami umowy, a następnie przez okres przechowywania dokumentacji wynikający z przepisów prawa ( co do zasady 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy)
Prowadzenie statystyk Art. 6 ust. 1 lit f) RODO Posiadanie informacji o statystykach prowadzonych przez Administratora działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności Do czasu prowadzenia innej wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych
Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit f) RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną przez nas działalność. Do czasu wniesienia sprzeciwu tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit f) RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną przez nas działalność. Do czasu wniesienia sprzeciwu tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej Art. 6 ust. 1 lit a) RODO Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów Działania te z uwagi na inne obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód. Do czasu wycofania zgody tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Spółce i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).
Realizacja rozliczeń w ramach umów zawartych przez Administratora art. 6 ust. 1 lit b) RODO Okres współpracy
Prowadzenie rekrutacji Art. 6 ust. 1 lit a), c) I f) RODO Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 6 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji w ramach uzasadnionego celu Administratora, ze względu na to, że zatrudniony pracowników/współpracowników może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może z niej zrezygnować. Do 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż rok.
Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia przy wykorzystywaniu monitoringu wizyjnego, rejestrującego wizerunek w siedzibie Administratora Art. 6 ust. 1 lit c) f) RODO Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba, że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego Zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia stanowi uzasadniony interes Administratora
Media społecznościowe (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter) Art. 6 ust. 1 lit f) RODO Prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu działań marketingowych, promujących prowadzoną działalność, w tym w celu informowania i promowania aktywności Administratora, komunikacji z osobami odwiedzającymi profile administratora lub członków grup oraz celach analitycznych Przez czas istnienia profilu Administratora, grupy lub do momentu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Z jakich źródeł pozyskujemy Państwa dane osobowe?

Potencjalni najemcy Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej
Najemcy Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej
Kontrahenci Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa lub osoby upoważnionej przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji
Kandydaci do pracy Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa
Przedstawiciele klientów/kontrahentów, osoby do kontaktu Dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występujecie lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występujecie, Spółka zbiera następujące dane Państwa dotyczące: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.

Państwa dane osobowe mogą być przez nas pozyskiwane z publicznie dostępnych źródeł, w szczególności z rejestru przedsiębiorców CEIDG lub Krajowego Rejestru Sądowego w celu weryfikacji podanych przez Państwa informacji. Zakres przetwarzanych danych będzie w takim przypadku ograniczony do danych dostępnych publicznie we ww. rejestrach. Możemy również pozyskiwać Państwa dane osobowe od podmiotów, w których jesteście Państwo zatrudnieni, z którymi współpracujecie na podstawie umowy cywilnoprawnej lub które reprezentujecie. Zakres przetwarzanych danych obejmie w takim przypadku informacje konieczne do realizacji zawartej z nami umowy lub realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności: imię i nazwisko, zajmowane stanowisko oraz służbowe dane kontaktowe (adres e-mail oraz numer telefonu).

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe (odbiorcy danych)?

Dane osobowe przetwarzane w ramach świadczonych przez nas usług mogą być udostępniane:

 • naszym pracownikom oraz współpracownikom, którzy mogą mieć dostęp do Państwa danych w związku z wykonywanymi obowiązkami,
 • organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
 • podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom audytującym naszą działalność, podmiotowi świadczącemu usługi księgowe lub podmiotom współpracującym ze Spółką w ramach kampanii marketingowych, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy ze Spółką i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
 • bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 • spółce PFR Mieszkania S.A. („PFRM”) - to podmiot, którego zadaniem jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków, w tym zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem, także dla słabiej uposażonych rodzin. Właścicielem nieruchomości podlegającej wynajmowi i administratorem danych najemców jest Spółka, jednakże obsługą najemców nieruchomości w imieniu Spółki zajmuje się na podstawie stosownej umowy, w tym umowy powierzenia przetwarzania danych PFRM. Tym samym w stosunku do najemców oraz potencjalnych najemców PFRM występuje w roli procesora, który otrzymał dane osobowe od administratora danych, którym w tym przypadku jest Spółka będąca właścicielem nieruchomości (Wynajmującym).

Państwa dane osobowe udostępnione nam w związku z korzystaniem z naszych usług, nie będą przekazywane do państw trzecich tj. państw spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Potencjalni najemcy Podanie przez Państwa danych jest niezbędne do podjęcia rozmów i działań zmierzających do podjęcia współpracy (zawarcia umowy najmu). Odmowa ich podania skutkować będzie niemożliwością przystąpienia do powyższych działań i rozmów.
Najemcy Podanie przez Państwa danych niezbędnych do podpisania i realizacji z nami umowy jest dobrowolne, jednak stanowi warunek zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy.
Kontrahenci Podanie danych jest niezbędne do zawarcia, a następnie realizacji umowy oraz w pewnym zakresie wymagane jest przepisami obowiązującego prawa
Kandydaci do pracy Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże w zakresie wskazanym w przepisie art. 221 §1 i 2 Kodeksu pracy, wymagane przepisami prawa i niezbędne do celu prowadzonej przez nas rekrutacji.
Przedstawiciele klientów/kontrahentów, osoby do kontaktu Jeżeli podajecie Państwo swoje dane osobowe bezpośrednio Spółce ( w tym jej przedstawicielowi), ich podanie jest dobrowolne, ale potrzebne do realizacji przez nas umowy na rzecz podmiotu, w imieniu którego Państwo występujecie, w tym w szczególności w celu utrzymywania z Państwem kontaktu w związku z realizacją umowy zawartej z podmiotem, który Państwo reprezentujecie. W przypadku niepodania danych realizacja umowy może być utrudniona lub niemożliwa.

Czy podejmujemy wobec Państwa danych zautomatyzowane decyzje?

Wobec Państwa danych osobowych nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Spółka umożliwia Państwu skorzystanie z poniższych praw:

 • dostępu do treści danych – jesteście Państwo uprawnieni do uzyskania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii. Ponadto, przysługuje Państwu prawo uzyskania informacji dotyczących w szczególności celu przetwarzania, kategorii przetwarzanych danych, informacji o odbiorcach, planowanym okresie przechowywania Państwa danych oraz przysługujących Państwu prawach,
 • sprostowania danych – jeśli Państwa dane, które przetwarzamy są nieprawidłowe, przysługuje Państwu prawo żądania niezwłocznego sprostowania danych Państwa dotyczących. Ponadto, w przypadku gdy posiadane przez nas dane są niekompletne, przysługuje Państwu prawo żądania ich uzupełnienia,
 • usunięcia danych – jeśli Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane bądź wniesiecie Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych, a jednocześnie nie zachodzą nasze nadrzędne, prawnie uzasadnione interesy, a także w sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo żądania ich usunięcie w całości lub w części. Prawo to jednak nie dotyczy danych w zakresie, w jakim są niezbędne do dochodzenia, ustalenia lub obrony naszych roszczeń bądź wywiązania się przez nas z prawnego obowiązku ich przetwarzania lub przechowywania wynikającego z obowiązującego prawa,
 • ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat bądź przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcecie Państwo, żebyśmy je usunęli, bo będą Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także w okresie poprzedzającym wniesienie przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych – przysługuje Państwu prawo żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania innych, uzgodnionych z Państwem działań. Pomimo skorzystania ze wskazanego powyżej prawa, możemy przetwarzać Państwa dane w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przysługujących nam roszczeń,
 • przenoszenia danych – masz prawo uzyskać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego Państwa dane osobowe, a następnie żądać przekazania tych danych innemu administratorowi, jeśli Państwa dane są przez nas przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub umowy z Państwem zawartej oraz jeśli dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego – możesz, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. W przypadku wniesienia sprzeciwu, o którym wyżej mowa, Spółka nie będzie mogła przetwarzać Państwa danych do realizacji ww. celu,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, możecie Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, jeśli przetwarzamy je w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes. Po złożeniu sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać danych osobowych opierając się na wyżej wymienionych podstawach przetwarzania, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania danych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 • cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadkach, w których zgoda taka była odebrana – w każdej chwili masz prawo cofnąć udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie, w jakim Państwa zgoda była wymagana. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego– jeśli uznacie Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego, którym jest obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

W przypadku skorzystania ze wskazanych powyżej praw, prosimy o skierowanie wniosku na adres e-mail: iod@npfr.pl lub listownie na adres Spółki. Jednocześnie informujemy, że wskazane powyżej prawa nie są bezwzględne i nie znajdą zastosowania w każdym przypadku przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych.

Informujemy ponadto, że przed realizacją ww. praw mamy obowiązek zweryfikować osobę występującą z żądaniem, jako podmiot, którego dotyczą dane osobowe objęte wnioskiem.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych?

Możemy gromadzić Państwa dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookie, które umożliwiają identyfikację przeglądarki lub urządzenia.

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu (komputerze, tablecie itp.) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookie zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Cookie identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych – pozwalają np. dowiedzieć się czy dany komputer już odwiedzał stronę. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników tj. nie wpływają na sposób działania urządzeń końcowych, nie powodują zmian konfiguracyjnych w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.

Pliki cookie wykorzystywana są do:

 • dostosowania zawartości naszej strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze strony;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, a także pozwalają zwiększyć ich wydajność;
 • adresowania do użytkownika treści spersonalizowanych treści reklamowych.

W ramach naszej witryny stosowane są poniższe rodzaje plików cookie:

Niezbędne pliki cookie: stosowane są do funkcjonowania naszej strony internetowej i nie mogą zostać przez nas wyłączone. Są one uruchamiane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, które są równoznaczne z prośbą o usługi, takie jak ustawienie preferencji prywatności lub wypełnianie formularza. Te pliki cookie nie przechowują żadnych informacji umożliwiających identyfikację użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookiepomagają wykonywać pewne funkcje, takie jak udostępnianie treści witryny na platformach mediów społecznościowych, zbieranie informacji zwrotnych, zapamiętywanie wyboru języka lub innych funkcji stron trzecich.

Wydajność stronyte pliki cookie umożliwiają nam zliczanie wizyt i źródeł ruchu, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej witryny. Pomagają one ustalić, które strony są najbardziej i najmniej popularne i zobaczyć, jak odwiedzający poruszają się po stronie. Wszystkie informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane i tym samym anonimowe. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików cookie, nie będziemy wiedzieć, kiedy odwiedził naszą stronę internetową.

Reklamowe pliki cookie: te pliki cookie są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są bardziej dopasowane do użytkownika. Możemy dzielić się tymi informacjami z reklamodawcami lub wykorzystywać je w celu lepszego zrozumienia zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookie mogą być na przykład wykorzystywane do udostępniania danych reklamodawcom, tak aby reklamy, które widzi użytkownik były do niego bardziej dopasowane, aby mógł on udostępniać niektóre strony na portalach społecznościowych lub zamieszczać komentarze na naszej stronie.

Okres przechowywania plików cookie wygląda następująco:

Nazwa Czas wygaśnięcia Kategoria
estiweb_session istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki sesyjny plik cookie, niezbędny do prawidłowego działania strony
YSC używany przez YouTube, służy do analityki embedowanych filmików na stronie
_gid Wygasa po 24 godzinach rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny
_1P_JAR Wygasa po miesiącu odpowiada za personalizację reklam
_GRECAPTCHA Wygasa po trzech miesiącach chroni witrynę przed spamem
CONSENT Wygasa po 2 latach YouTube zbiera dane statystyczne
_ga Wygasa po 2 latach rejestruje unikatowy identyfikator używany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu, w jaki użytkownik korzysta z witryny
VISITOR_INFO1_LIVE Wygasa po 5 miesiącach, 27 dniach bada wymiary odtwarzanego filmiku, na podstawie których determinuje, czy użytkownik korzysta z nowego czy starego interfejsu
fr Wygasa po 3 miesiącach odpowiada za badanie ruchu użytkownika na witrynie
_gat_gtag_UA_125323134_1 Wygasa po 1 minucie używany przez Google, służy do rozróżniania użytkowników
Sb Wygasa po 2 latach Facebook zbiera informacje o ustawieniach języka

Informacje o sposobie usunięcia oprogramowania z urządzenia końcowego użytkownika oraz zmianie ustawień dotyczących cookie znajdują się w przeglądarce internetowej użytkownika. Zazwyczaj przeglądarka internetowa (oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje dotyczące sposobu wyłączenia plików cookie możesz znaleźć na stronie określonej przeglądarki:

 • Przeglądarka Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies
 • Przeglądarka Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=pl&redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek
 • Przeglądarka Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl&oco=0
 • Przeglądarka Internet Explorer 10: https://support.microsoft.com/pl-pl/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
 • Przeglądarka Microsoft Edge: edge://settings/content/
 • Przeglądarka Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookie. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika strony.

Przekazywanie danych do państw trzecich:

Dane będą przetwarzane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W ramach wykonywania naszych usług poprzez media społecznościowe korzystamy z rozwiązań technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) takie jak Google, Facebook, LinkedIn.

Z informacją dotyczącą przetwarzania na wymienionych mediach społecznościowych możecie się Państwo zapoznać się pod wskazanymi odesłaniami:

 • https://policies.google.com/privacy?hl=pl
 • https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/
 • https://www.youtube.com/intl/ALL_pl/howyoutubeworks/user-settings/privacy/
 • https://help.twitter.com/pl/rules-and-policies/twitter-rules
 • https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

Jak dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych?

Spółka stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne by Państwa dane osobowe były bezpieczne, w tym zabezpiecza dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, ich utratą lub zniszczeniem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danych osobowych w Spółce zostały wdrożone odpowiednie zabezpieczenia personalne, organizacyjne, techniczne (informatyczne) i fizyczne oraz ustanowiono Inspektora Ochrony Danych.

Zmiana treści klauzuli informacyjnej:

Jesteśmy uprawnieni do zmiany niniejszej Klauzuli informacyjnej. Zmiana Klauzuli informacyjnej zostanie podana do Państwa wiadomości poprzez opublikowanie nowej wersji na naszej stronie internetowej.

Niniejsza klauzula obowiązuje od dnia 27.04.2023 roku.